Současnost

Obec v posledních letech značně změnila svou tvář. Vedle tří již zmiňovaných dominantních budov obce, které se pravidelně udržují, se obec může pochlubit dobře udržovanými komunikacemi, novou požární zbrojnicí, autobusovou čekárnou a dětským hřištěm. Rozšíření sportovních aktiv došlo díky vybudování tenisového kurtu a nového fotbalové hřiště. K příjemnému posezení na návsi slouží pergola u tenisové hřiště. V obci je vybudován vodovod, kanalizace a plynofikace na zemní plyn a také došlo k opravě místního rozhlasu.

16


 Nová výstavba domů ve Svinech

Zástavbu obce Sviny tvoří převážně velké zemědělské statky, ale najdeme zde i mnoho rodinných domků, postavených v 80. a 90. letech minulého století.

V posledních letech mladá generace občanů projevila zájem stavět ve své rodné obci, a tak obecní úřad vyložil velké úsilí k vytvoření nové zástavby pro místní občany. Od roku 2009 představitelé obce pracovali na zřízení inženýrských sítí a v roce 2010 došlo k prodeji prvních parcel.  Občané tak mohli od září tohoto roku začít budovat své nové domovy. Obecní úřad Sviny vytvořil dvě nová území k zástavbě s 20 parcelami v oblasti Munice a Pazderna.

17

V současné době je kompletně dokončena ZTV k zástavbě „Munice“ včetně blokové čistírny odpadních vod a obslužné komunikace. V uvedené lokalitě je vybaveno 9 stavebních parcel a již na 5 parcelách vyrostly rodinné domy.

Druhá zástavba „Pazderna“ je připravena k výstavbě z části. Kompletní jsou tři parcely a zbývajících 9 parcel je připojeno pouze částečně.

Rozvoj výstavby v obci a podpora místních obyvatel se stala v minulých letech prioritou obce a díky tomuto se počet občanů obce zvýšil. Obec má nyní mnoho mladých rodin s dětmi, které budou do budoucna tvořit důležitou novou generaci v obci.


Oprava hrází rybníků

Obec Sviny naplánovala realizovat v roce 2015 opravu hrází svinenských návesních rybníků.

Začátkem roku již proběhla oprava návesního rybníka před hospodou. Došlo k úpravě břehů a hráze, odstranění stávající popraskaných panelů z návodní strany hráze a bylo doplněno opevnění kamenným záhozem. Tyto opatření vedly ke zpevnění hráze a k podpoření několika funkcí rybníka jako retenční schopnosti při povodních, protipožární funkce a samozřejmě i funkce estetické. Tento zásah zpříjemnil celkový vzhled na návsi v obci.

18

Během roku 2015 je dále plánováno uskutečnit opravu hráze rybníka v Kundraticích

a také návesního rybníka za hospodou.


Rekonstrukce kaple v Kundraticích

V roce 2014 začala první etapa celkové rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého v Kundraticích, která je částečně financována z dotace od Ministerstva kultury a druhá etapa rekonstrukce včetně věže kaple pokračuje v roce 2015.

19