Historie

První zmínky o obci Sviny pocházejí z roku 1362, kdy obec patřila pánům z Rožmberka. V tomto roce Petr z Rožmberka obec věnoval klášteru v Krumlově za dvacet lánu. Přičemž dle urbáře z roku 1379 byla ve vsi výměra obdělávané půdy 27 lánů.

Obec zažila i velké tragédie ve své minulosti. V roce 1468 byla obec Sviny vypleněna, když po bitvě u Dráchova na území vtrhli vojáci Zdenka Konopištského.

Významnou pohromou pro Sviny byla také třicetiletá válka, během které byla obec zdevastována. Svinenští usedlíci, kteří se vrátili z války domů, nalezli svou vesnici z velké části vypálenou. Z pětatřiceti usedlostí zůstalo pouhých patnáct stavení, takže třicetiletou válku přetrvalo velmi málo původních obyvatel.

Následně začali místní zbylí sedláci stavět nové statky na svých polích asi kilometr na západ od Svinů a založili tak novou vesnici Kundratice. Název vznikl zřejmě podle jména jednoho ze sedláků – Kundráta.

Hasičská kronika

Písemné záznamy o obci Sviny dochované dodnes jsou pokladní deníky hasičského sboru, datované k roku 1897. Tento rok byl pravděpodobně založen místní Sbor dobrovolných hasičů Sviny. Místní hasiči v této době vedli hasičskou kroniku, zápisy o zásazích a pokladní deníky, kterou jsou dodnes dochovány.

Obecní kronika

Další historickou pamětí je kronika obce, která se začala psát v roce 1924. Obecní zastupitelstvo tento rok ustanovilo prvního kronikáře obce pana Adolfa Peukera, učitele v místní škole. První záznamy a data v kronice byly získány ze školní kroniky, od starších sousedů (zejména od Jana Míky, č. p. 1; Jana Boubelíka, č. p. 7; Josefa Nováka, č. p. 39 a Jana Pudila, č. p. 3) a samozřejmě z vlastních zkušeností kronikáře.

10

Svinenská obecní kronika

Níže uvedené historické záznamy jsou citovány z kroniky obce Sviny, do které se zaznamenávaly a dále se zaznamenávají důležité pamětihodnosti o obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Svinenská kronika je důležitým pramenem poznání dřívějších dob našeho rodného domova.

  • Morový hřbitůvek Kerchůvek

Přibližně v roce 1689 byl zřízen morový hřbitůvek Kerkůvek u Kundratic, který vznikl jako následek třicetileté války z důvodu řádění morové epidemie v okolí. Z historie hřbitůvku je známo velice málo, nicméně je zřejmé, že byl určen k pohřbívání neurčitého množství nebožtíků ze Svinů a okolních vesnic po morové epidemii v 17. století. Dodnes nám hřbitůvek připomíná nezáviděníhodné osudy našich dávných předků.

11

Hřbitůvek „Kerkůvek“

  • Obecní škola

Všeobecného vzdělání se dostalo obyvatelstvu ve Svinech ve dvoutřídní místní obecné škole. Ta byla vybudována v roce 1795. Před tím chodily dítka ze Svinů do školy do Zálší.

Stará škola (č. p. 43) byla až do roku 1862 ve velmi chatrném stavu. Byla to dřevěná chalupa krytá došky. V učebně bylo 6 dlouhých lavic. Při škole byla malá zahrádka, studně a chlév na dobytek. Roku 1862 byly stěny staré budovy školy zbořeny, došková střecha podepřena a podezděna. V roce 1882 byla postavena nynější nová školní budova a ze staré školy byl zřízen chudobinec.

12

Obecní škola

  • Kaplička sv. Vojtěcha

Původ kaple není přesně znám, nicméně kronika obce praví, že byla vystavena v dobách 18. století. Roku 1834 za rychtáře Tomáše Pudila (č. p. 3) byla kaple zbořena a ve větším rozměru znovu postavena. Místní obyvatelé vytvořili sbírku na rozšíření kaple, a tak byla v roce 1846 vytvořena přístavba kapličky s věží za 1 300 zlatých. V původní kapli byl zavěšen starý puklý zvon zasvěcený sv. Vojtěchu. Tento zvon byl nahrazen dvěma zvony novými, které ulil budějovický zvonař Rudolf Perner. Větší zvon zasvěcený sv. Marii vážil 150 kg a nesl nápis: „Ke cti a oslavě panny Marie věnovala obec Sviny léta páně 1896“. Menší zvon byl opět zasvěcen sv. Vojtěchu. Po přestavbě kaple došlo k jejímu vysvěcení společně se dvěma zvony umístěnými ve věži, ke kterému došlo na posvícení (poslední neděle v říjnu) r. 1896.

Během 1. světové války byl sňat z věže větší zvon Marie dne 11. ledna 1918 a použit k válečným účelům. Druhý zvon Vojtěch byl sňat za 2. světové války. Současný nový zvon Vojtěch byl zavěšen na věž v roce 1946.

13

Kaplička sv. Vojtěcha

  • Památník padlým ve světové válce

Po vzoru ostatních obcí v republice se ustanovili občané, kteří si vzali za cíl získat peníze na postavení důstojného památníku padlým hrdinům z obce ve světové válce. V krátkosti byl sebrán potřebný kapitál na zakoupení pomníku, který měl hlásat úctu k obětem světové války a zároveň byl současným svědkem pokroku v obci v této době.

Památník byl dán ke zhotovení sochaři Křivánkovi z Českých Budějovic a dne 24. června 1924 byl slavnostně odhalen.

14

Památník padlým ve světové válce

  • Obecní hostinec č. p. 51

První zmínky o obecním hostinci ve Svinech v místní kronice se datují k roku 1928, kde je uvedeno, že bylo výjimečně povoleno hostinci pořádat taneční zábavy. Nicméně již v této době místnosti nevyhovovaly daným předpisům, proto bylo nařízeno, aby byl hostinec nově postaven. Při schůzi obecního zastupitelstva v roce 1937 podal starosta obce a někteří členové návrh, aby byl znovu vybudován obecní hostinec na místě starého, sešlého a nevyhovujícího hostince. Stará budova obecního hostince byla postavena kolem roku 1870 pro obecního kováře Matěje Malechu, který začal v hospodě čepovat pivo. Před tím žádný hostinec nebyl, neboť se pořádaly zábavy a čepovalo se pivo tam, kde bydlel starosta ve velkých statcích.

Po dlouhých úvahách a nedorozuměních mezi členy obecního zastupitelstvo byl schválen pokrokový návrh o výstavbě nového hostince a zvětšení o 1. patro do výšky. Stavba byla zadána za 173 000 Kčs. Obec zaplatila hotově 13 000 Kčs a na zbytek byla sjednána půjčka na 26 let. Ke schválení a otevření hostince došlo v červenci 1938.

15

Obecní hostinec

Již v této minulosti byl hostinec pronajat českému akciovému pivovaru Budvar z Českých Budějovic. Obecní kronika zmiňuje, že o obecní hostinec byl velký zájem, neboť tato výnosná hospoda čepovala ročně kolem 300 hl piva.

První sčítání lidu v obci Sviny zaznamenalo v roce 1921, že ve Svinech bylo v této době 421 občanů (212 mužů a 210 žen).