Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2,

struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obecní úřad Sviny – Obec Sviny

2. Důvod a způsob založení

Obec Sviny (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných 4zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

  • Sbor dobrovolných hasičů Sviny
  • SK Sviny
  • Místní knihovna
  • Mateřská škola Sviny

4. Kontaktní spojení

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Sviny

Sviny 51

391 81 Veselí n. Lužnicí

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Sviny

Sviny 51

391 81 Veselí n. Lužnicí

4. 3 Úřední hodiny

Každé úterý od 19:00 do 21:00 hodin

4. 4 Telefonní čísla

mob. 603 503 713 – Ing. František David (starosta)

mob. 721 016 962 – Ing. Pavla Slípková (místostarostka)

4. 5 Adresa internetové stránky

www.obec-sviny.cz

4. 6 Další elektronické adresy

ou@obec-sviny.cz

4. 7 ID datové schránky

adged5u

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 20420301/0100

6. IČ

00667188

7. DIČ

CZ00667188

 8. Dokumenty

8. 1 Seznam hlavních dokumentů

Úřední deska

8. 2 Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace

Veškeré informace týkající se obce podávají pracovníci obecního úřadu Sviny, a to telefonicky nebo e-mailem – viz Kontakty nebo písemně na adrese obecního úřadu Sviny či osobně v úředních hodinách v budově obecního úřadu Sviny.

10. Příjem žádostí a další podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popis postupů – návody pro řešení životních situací

Životní situace – GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Obecní úřad Sviny – Obec Sviny

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:

Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení).

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:

Tuto informaci naleznete na stránce „Zastupitelstvo“.

4. Kontakty a další spojení:

Tuto informaci naleznete na stránce „Zastupitelstvo“.

5. Identifikační číslo organizace (IČO):

 0000667188

6. DIČ:

CZ00667188

7. Údaje o rozpočtu v letošním a loňském roce:

Návrh rozpočtu na rok 2011

8. Místo a způsob získávání informací a příjem žádostí a jiných podání:

Veškeré informace týkající se obce podávají pracovníci obecního úřadu Sviny a to telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím odkazů na stránce „Zastupitelstvo„, písemně na adrese obecního úřadu Sviny, nebo osobně v úředních hodinách v budově obecního úřadu Sviny.

9. Opravné prostředky:

Formulář pro podání odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Sviny

Písemnosti jsou přijímány na adrese obecního úřadu

10. Popisy postupů (návody k řešení životních situací)

Legalizace – ověřování pravosti podpisu na listinném dokumentu

Vidimace – ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Žádost o vydání občanského průkazu

Žádost o přihlášení k trvalému pobytu

Žádost o přidělení čísla popisného

11. Výroční zprávy:

Výroční zpráva je sestavena souborem závěrečných zpráv ze zastupitelstva obce. Tato informace je aktualizována a naleznete jí na stránce „Vývěska“ a také dočasně umístěna na vývěsní tabuli obecního úřadu Sviny na budově úřadu.

12. Sazebník úhrad:

Sazebník najdete na tomto odkazu

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V daném termínu žádná žádost dle tohoto zákona přijata nebyla.

14. Seznam organizací zřízených Obecním úřadem:

Místní knihovna

Mateřská škola